Medlemskap

Nedan hittas föreningens medlemmar samt mera information om medlemskap, medlemskapsavgifter och hur man blir medlem i LiveFIN ry.

Medlemmar

Medlemskaps förmåner

Intern kommunikation

Som medlem får man nyhetsbrever samt vid behov mera relevant information om branschens nyheter. Det finns även en stängd Facebookgrupp för mera informell kommunikation.

Extern kommunikation

Föreningen använder sig av en nätsida, sociala medier och e postlistor. Föreningen informerar om verksamheten och branschen vidare till systerorganisationer, bestämmande organisationer och median. Föreningen gör även ställningstagande kommunikation.

Branschens inhemska nätverk

Som medlem är man med i det samhälleliga nätverket för branschens arrangörer. Tack vare nätverket delar man information och kunskap, diskuterar om aktuella ämnen och fenomen samtidigt som man lär sig av varandra. Tack vare nätverket är populärmusik sektorn också en del av den statliga musikbranschens organisations-branschen.

Mötes- och utbildningstillfällen

Föreningen arrangerar möten, seminarier och aktuella utbildningstillfällen för föreningens medlemmar. Mötena är handledda och är en del av en mera inofficiell möjlighet för diskussioner. Utöver dessa har föreningen även höst- och vår möten för alla medlemmar.

Internationalitet

Som medlem i LiveFIN ry är man en del av Europas nätverk. LiveFIN ry är medlem i Live DMA, huvudorganisationen för livemusik- sektorn i Europa. Live DMA representerar branschen inom kommissionen, samlar in information och utvecklar branschen på en bred plan. Det anordnas utbildningar, möten och workshops som är öppna för Live DMA:s medlemmar. LiveFIN rf har som mål att förbättra det nordiska samarbetet samt att förstärka kontakter i Baltikum. Målet med de internationella arbetet är att främja medlemmarnas samarbetsmöjligheter samt att lyfta fram dessa aktörer utanför hemlandet.

Representation och intressebevakning

LiveFIN ry representerar den levande populärmusik branschen, evenemang samt deras arrangörer. LiveFIN ry är medlem i Tapahtumateollisuus ry, Kulta ry och Live DMA. LiveFIN försöker ta ställning med sina åsikter då det gäller lagstiftningen inom branschen.

Statistik och datainsamling

Föreningen samlar regelbundet in information om branschen. Informationen som samlas är både på en inhemsk och Europeisk plan. Med hjälp av informationen försöker man påverka beslutsfattarna och på detta sätt utveckla branschen. Den samlade informationen hjälper även att följa med med  ändringar inom branschen och tyda framtiden.

Utveckling av branschen

Branschen utvecklas på många nivåer. LiveFIN anordnar t.ex. aktuella och önskade utvecklingstillfällen till branschens arrangörer. Utöver detta förhandlar LiveFIN om olika stödmodeller samt samarbetsmodeller som ska möjliggöra ett mera mångsidigt program.  Dessutom försöker LiveFIN påverka branschens utbildning med hjälp av att göra samarbete med utbildnings faciliteter. LiveFIN fungerar även gärna som avhandlings beställare. Dessa avhandlingar måste dock stödja och utveckla live branschens verksamhet.

Övriga medlemsförmåner

LiveFIN ry håller på att förhandla och utveckla om  ytterligare medlemsförmåner såsom t.ex. rabatter, synlighetsfaktorer samt samarbetsmodeller.

Vi meddelar om aktuella förmåner för våra medlemmar via nyhetsbrev.

Bli medlem

Välkommen! Bli en del av musikbranschens nätverk!

LiveFIN samlar ihop populärmusikens arrangörer, allt från festivaler och spel-lokaler till de som arrangerar musikevenemang. Föreningen strävar efter att konkret kunna hjälpa branschens arrangörer, och att utveckla branschen med tanke på gemensamma mål. LiveFIN ry tror på verksamhet som är professionell och lätt åtkomlig utan onödig byråkrati. För att branschen ska må bra behövs både samarbete och en gemensam röst; alla är viktiga!

För att förbli medlem ska du göra en ansökan som sedan skickas till verksamhetsledaren på adressen jenna.lahtinen@livefin.fi. Mera information om ansökan får du från samma adress.