Toiminta

Tietoa edustuksista, hankkeista, projekteista ja muista konkreettisista yhdistyksen toimista

Toiminta

Edustukset

LiveFIN ry on jäsenenä tai edustettuna seuraavissa tahoissa:

Live DMA

Live Style Europe & Creative Europe

LiveFIN ry on Euroopan musiikkivenueiden ja festivaalien kattojärjestö Live DMA:n jäsen. Live DMA:n tehtävä on edistää populaarimusiikin asemaa osana taiteen ja kulttuurin kenttää kansainvälisesti, parantaa toimintaedellytyksiä niin Euroopan tasolla kuin paikallisesti, koota toimijat yhteen ja vahvistaa heidän osaamistaan sekä olla mukana lainsäädäntöprosesseissa. Live DMA:n kautta LiveFIN on osa Live Style Europe -projektia, jota rahoitetaan Luova Eurooppa -ohjelmasta.
live-dma.eu

Tapahtumateollisuus ry

Suomeen on syntynyt kaikkien tapahtuma-alojen elinkeinojen yhteinen edunvalvontajärjestö Tapahtumateollisuus ry, jonka perustajajäseninä on 44 merkittävää eri tapahtuma-alojen toimijaa. LiveFIN ry on mukana tämän keskusjärjestön perustajajäsenenä ja hallitustoiminnassa.
tapahtumateollisuus.fi

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n tavoitteena on vahvistaa alan yhteiskunnallista asemaa ja taloudellisia toimintaedellytyksiä valtakunnallisesti. Yhdistys tekee aktiivista vaikuttavuustyötä kulttuuri- ja taidealan puolesta. Toiminnan keskiössä ovat kulttuuri- ja taidebudjetin kasvattaminen, luovien alojen merkityksen nostaminen ja kulttuurihyvinvoinnin edistäminen.
kulttuurijataide.fi

Arkadia-seura

Arkadia-seuran tarkoituksena on luoda edellytyksiä kansanedustajien ja kulttuurielämän edustajien väliselle yhteydenpidolle sekä edistää maamme kulttuurioloja, kulttuuripoliittista keskustelua ja jäsenkunnan laaja-alaista kulttuurin tuntemusta.
facebook.com/arkadiaseura

Hankkeet & projektit

Juurista latvoille -hanke

LiveFIN ry:n koordinoima ja Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke tutkii diginatiivin nuorison elävään musiikkiin osallistumista sekä luo elävän musiikin tapahtuma-alalle uusia toimintamalleja yhdessä alan toimijoiden ja nuorten kanssa. Tavoitteena on turvata elävän musiikkikulttuurin jatkuvuus ja ylläpitää musiikin monimuotoisuutta. Hanke toteutetaan yhteistyössä Taideyliopiston Sibelius-akatemian, Nuorten Akatemian sekä De Ungas Musikförbund i Svenskfinland:in kanssa.
https://www.juuristalatvoille.fi/

Kevyen elävän musiikin toimialan tiedonkeruumallin luominen ja tilastotietokannan perustaminen

Musiikin edistämisäätiö MES on myöntänyt LiveFIN ry:lle tutkimustukea vuodelle 2020. LiveFIN ry luo säännöllisen ja yhteismitallisen tiedonkeruumallin, missä elävän musiikin vapaan kentän toimialaa tarkastellaan toimijoiden, yleisön ja muiden oleellisten sidosryhmien toiminnan kautta. Tutkimuksessa on kolme kokonaisuutta: olemassa olevan tiedon koonti, toimialakysely ja yleisötutkimus. LiveFIN julkaisee toimiala- ja yleisöbarometrit.

Yhdenvertainen Musiikkiala

Suomalaiset musiikkialan toimijat ovat koonneet kuusi teesiä tasa-arvon, monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi toimialalla. Teeseillä pyritään kehittämään toimialan yhteistä, tasa-arvoista tulevaisuutta. Mukana olevat yritykset ja organisaatiot sitoutuvat tekemään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman sekä noudattamaan sitä. Allekirjoittaneet sitoutuvat edistämään tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta aktiivisesti viestinnässä, rekrytoinnissa ja palkkauksessa, hallinnossa ja johdossa sekä taiteellisessa päätöksenteossa.
yhdenvertainenmusiikkiala.com

Musiikkialan ekologisesti kestävän kehityksen työkalupakki

Musiikkialan ekologisesti kestävän kehityksen työkalupakki -hankkeen tavoitteena on edesauttaa musiikkialan kestävää kehitystä luomalla konkreettinen työkalupakki, joka palvelee ennen kaikkea elävän musiikin kenttää. Työkalupakki tulee tarjoamaan välineitä esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen seuraamiseksi ja vähentämiseksi sekä syntyneiden päästöjen kompensoimiseksi. Se voisi antaa myös tapahtumayleisölle välineitä, joilla ohjata omia toimintatapojaan ilmastoystävällisempään suuntaan. Lisäksi sen tavoitteena on rohkaista kulttuurin ilmastoystävällisempään kuluttamiseen viestinnän ja koulutuksen keinoin. Hanke on käynnistynyt vuonna 2020 ja sen ovat Music Finland ry, Finland Festivals ry, Suomen Jazzliitto ry sekä Suomen Sinfoniaorkesterit ry, sekä tietenkin LiveFIN. Hanke on saanut tukea Musiikinedistämissäätiöltä.

Menneet:

Open Club Day

LiveFIN ry oli mukana koordinoimassa euroopanlaajuista avoimien ovien päivää.

Tempauksessa mukana olevat klubit ja keikkapaikat ympäri Euroopan avasivat ovensa yleisölle päivänvalossa esitellääkseen, mitä kulissien takana tapahtuu. Open Club Day antoi mahdollisuuden tapahtumapaikoille raottaa verhoja ja päästää valokeilaan heidät, jotka työllään tekevät jokaisesta keikasta ikimuistoisen.

Teemapäivän tavoitteena oli esitellä klubeja ja keikkapaikkoja kulttuurisina, taloudellisina sekä sosiaalisina toimijoina ja nostaa niiden arvostusta yleisön ja yhteiskunnan silmissä. Samalla se pyrki rikkomaan ennakkoluuloja ja vääriä uskomuksia, joita keikkapaikkoihin on menneisyydessä saatettu liittää.
openclubday.com

Basso Noste

LiveFIN ry starttasi yhteistyönsä Bassoradion Basso Noste -kampanjan kanssa vuoden 2019 alusta. Basson ja LiveFIN ry:n yhteistyössä konserttipaikat pääsivät tarjoamaan artisteille esiintymismahdollisuuksia, joissa esiintymispalkkio kustannetaan Basso Noste -tuella, näin Basso Noste ja LiveFIN tukivat yhdessä elävää musiikkia ja elävää musiikkikulttuuria.
basso.fi/noste

Svensk kommunikations nätverk

LiveFIN ry toteutti vuoden 2018 aikana hankkeen, jossa pyrittiin lisäämään tietoisuutta yhdistyksestä sekä elävän musiikin kentästä ruotsinkielisessä Suomessa ja ruotsinkielisten keskuudessa. Pyrkimyksenä oli lisätä yhteistyötä ja luoda uusia yhteistyön malleja eri toimijoiden ja alueiden kesken. Hanketta tuki Svenska Kulturfonden.